Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

I. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

 

1. Đồng chí Lê Văn Thảo, Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng - Thống kê 

 

2. Đồng chí Nguyễn Bá Tài, Công chức Văn phòng - Thống kê

 

II.ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 

3. Đồng chí Phạm Hữu Tâm, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

 

4. Đồng chí Trần Chí Thảo, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

 

III. VĂN HÓA - XÃ HỘI

 

5. Đồng chí Đinh Văn Phú, Công chức Văn hóa - Xã hội

 

6. Đồng chí Phạm Văn Vút, Công chức Văn hóa - Xã hội

 

IV. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nghi, Công chức Tài chính - Kế toán

 

8. Đồng chí Võ Đình Hiền, Công chức Tài chính - Kế toán

 

V. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

9. Đồng chí Phạm Hùng Phú, Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 

10. Đồng chí Trần Văn Bắc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch